۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

 

اعضای کارگروه های مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب

 
مدیر گروه دین پژوهی و سبک زندگی سالم: جناب آقای دکتر عبدالرضا صباحی
مدیر کارگروه دین پژوهی و علوم پایه پزشکی: جناب آقای دکتر محسن بصیری
مدیر گروه دین پژوهی و اخلاق پزشکی: سرکار خانم دکتر مینا مبشر
مدیر کارگروه دین پژوهی و سلامت جسم و بالینی: جناب آقای دکتر محمد شعبانی
مدیر کارگروه دین پژوهی و نظام سلامت: سرکار خانم دکتر اسماء صابرماهانی
مدیر گروه دین پژوهی و سلامت روان و اجتماعی: جناب آقای دکتر میثم احمدی