۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

کرمان، چهارراه سمیه، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب

تلفن: 32268056-034 و 32263855-034 داخلی 152

فاکس: 32263857-034

پست الکترونیک: dinteb@yahoo.com