۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

 خانم فاطمه ناجی 

مدیر اجرایی مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب  

درجه علمی: کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

ایمیل:  fn_naji@yahoo.com