۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

هدف اصلی این مرکز کمک به توسعه دانش بشری در زمینه ارتباط حوزه های دین و طب در جهت هدایت و شناخت و تکامل به ویژه با استفاده از علوم الهی است.