کارگاه های آموزشی


1- کارکاه روش شناسی قرآن و سلامت      92/9/10                                                                   
مدرس : حجه الاسلام دکتر واشیان                                                                                                       
دکترای فقه و حقوق پزشکی                                                                                                                
دکترای قرآن و سلامت                                                                                                                       

 

2- کارگاه تحقیقات بین رشته ای علوم اسلامی و پزشکی و تجارب موجود
93/7/9
  مدرس:دکتر اصفهانی استاد و مشاور عالی مرکز تحقیقات قرآن،حدیث و طب دانشگاه تهران 
سواق اجرایی 
رئيس گروه برنامه‌ريزي علوم پزشكي
 معاونت آموزشي وزارت بهداشت

 سرپرست مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب
مشاور وزير بهداشت در امور طب اسلامي
عضو: بورد طب سنتي، بورد اخلاق پزشكي، بورد تاريخ علوم پزشكي وزارت بهداشت3- کارگاه منبع شناسی استفاده از آیات سلامت در قرآن کریم
92/9/10
مدرس:حجت الاسلام دکتر واشیان

دکترای فقه و حقوق پزشکی

دکترای قرآن وسلامت

مدیر گروه فقه پزشکی دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة قم

هیأت علمی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

عضو کمیته منطقه ای اخلاق پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسلامی

روش شناسي استفاده از آیات سلامت
نظام دین پژوهی و طب
اهميت و ضروت تحقيقات ميان رشته اي علوم پزشکي و اسلامي و نگا
طب اسلامي
برداشت ازروايات وايات طبي
کارکردهای قرآن در سلامت (علوم پزشکی)
کتاب شناسی طب اسلامی
پزشکی حکیمانه و فضیلت گرا

4- کارگاه درآمدی نو بر روش شناسی دین و طب 
93/8/21
ارائه خلاصه ای از کتاب روش شناسی مطالعات دینی آقای دکتر احد فرامرز قراملکی انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

مدرس:آقای دکتر حمیدرضا نمازی
دکترای حرفه ای )(پزشک عمومی )دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکترای فلسفه دین دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
دکترای اخلاق پزشکی

درآمدی نو بر روش شناسی مطالعات علم 
ابعاد سلامت
 


5- کارگاه مروری بر خواص گیاهان ذکر شده در قرآن کریم  
   94/7/29


  مدرس : دکتر عباس پرداختی ( دکترای فارماسیوتیکس ) 
 


6- کارگاه سلامت معنوی     94/8/13

مدرس :  دکتر فریدون عزیزی  ( فوق تخصص غدد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی )  7- کارگاه قرآن و سلامت    94/10/30


مدرس : دکتر خاکساری


8- کارگاه اصول تغذیه اسلامی     95/3/5

مدرس : دکتر کرد افشار ( دکترای طب سنتی )                                                        
 

 

کارگاه منبع شناسی استفاده از آیات قرآن کریم
10/9/92
مدرس:حجت الاسلام دکتر واشیان

دکترای فقه و حقوق پزشکی

دکترای قرآن وسلامت

مدیر گروه فقه پزشکی دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة قم

هیأت علمی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

عضو کمیته منطقه ای اخلاق پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسلامی

روش شناسي استفاده از آیات سلامت.pptxنظام دین پژوهی و طب.pptxاهميت و ضروت تحقيقات ميان رشته اي علوم پزشکي و اسلامي و نگا.pptxطب اسلامي.pptxبرداشت ازروايات وايات طبي.pptکارکردهای قرآن در سلامت (علوم پزشکی).pptکتاب شناسی طب اسلامی.docxپزشکی حکیمانه و فضیلت گرا.pptx